contact | directeur Ellen Atkinson > 0345 50 1600

Instructie op meerdere niveaus

Op onze school wordt de instructie en de oefenstof bij de vakken taal, technisch lezen en rekenen op verschillende niveaus aangeboden. We komen hiermee tegemoet aan de individuele verschillen tussen de leerlingen.

Bij TAAL krijgen de leerlingen de lesstof aangeboden volgens drie verschillende aanpakken:
De zonaanpak is voor kinderen die meer aan kunnen dan de gemiddelde basisstof. Zij kunnen vaak zonder of met een korte instructie aan het werk. Deze kinderen krijgen naast hun “gewone” werk, leerstof aangeboden die hen meer uitdaagt en meer van hen vraagt.
De maanaanpak is voor kinderen die de instructie van de leerkracht nodig hebben. Zij maken de basisstof van de methodes.
De steraanpak is voor kinderen die vaak extra hulp nodig hebben. Zij krijgen na de basisinstructie, verlengde instructie van de leerkracht.

Bij REKENEN werken we met de drie ster-niveaus volgens de rekenmethode.
Het middelste niveau (2 ster)is de
basisstof waarbinnen de hele groep werkt.
Binnen dit niveau wordt instructie gegeven volgens dezelfde werkwijze als bij de
maanaanpak van taal.
Kinderen voor wie het 2-ster niveau
te hoog of te laag is gegrepen krijgen rekenonderwijs in respectievelijk het 1- of 3 sterniveau (vergelijkbaar met de zon- en steraanpak bij taal).

Bij TECHNISCH LEZEN wordt de drie niveau-indeling van de methode Estafette
gehanteerd.

SCHOOL NIEUWS