contact | Directeur: Daniëlle Laponder > 0345 50 1600

Tussenschoolse opvang

Vanaf 23 januari 2023 verzorgt Brood & Spelen op onze school de tussenschoolse opvang (TSO). Stichting Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de basisschool, zowel voor, tijdens als na schooltijd.

Het overblijven gebeurt in de vrije tijd van de kinderen. Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, voldoende speelmateriaal en veel aanwezige vriendjes en vriendinnetjes vinden de kinderen fijn. De overblijfmedewerkers zorgen ervoor dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen en daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van de school.

Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Brood & Spelen vindt gezonde voeding belangrijk. Dat betekent dat snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank tijdens de tussenschoolse opvang niet/zeer beperkt zijn toegestaan. De exacte afspraken over het overblijven op onze school zijn hieronder beschreven onder het kopje “Overblijfinformatie”.

Inschrijven

Alle kinderen die overblijven moeten ingeschreven zijn bij Brood & Spelen. U kunt uw kind  inschrijven via onze website http://www.broodspelen.nl.

Let op: indien u gebruik wilt maken van automatische incasso is het belangrijk dat u bij het inschrijven alle gegevens invult, inclusief uw bankgegevens. Deze hebben wij nodig voor een automatische incasso.

Abonnement

Het abonnement is bedoeld voor regelmatig gebruik van de tussenschoolse opvang. Er zijn verschillende abonnementsvormen voor het overblijven:

 • wekelijks vaste dag abonnement
 • even/oneven weken vaste dag abonnement
 • flexibel abonnement voor 1,2 of 3 dagen per week De opzegtermijn van een abonnement bedraagt 14 dagen

Incidentele opvang

Naast een abonnement kan er ook gebruik worden gemaakt van incidentele opvang. In de app kunt u aangeven wanneer opvang gewenst is.

Tarieven:

Inschrijfgeld per gezin:                                 € 5,00

Abonnement:                                                 € 2,85

Incidentele opvang:                                      € 3,50 per overblijfbeurt

Ouderapp

Wij maken gebruik van de Brood & Spelen ouderapp. Hiermee kunt u bijvoorbeeld uw kind aan- en afmelden voor de overblijf of een aanvraag doen voor een extra dag of ruildag. Wanneer u uw kind bij ons inschrijft, ontvangt u van ons de inloggegevens. U kunt de app downloaden voor Apple in de App Store en voor Android in de Google Play Store onder de naam ‘Brood & Spelen ouderapp’.

Mutatie of beëindiging

Een wijziging of stopzetting van een abonnement ontvangen wij graag schriftelijk. Dit kan door middel van een mail naar administratie@broodspelen.nl. Wij hanteren een opzegtermijn van twee weken.

De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Bij de coördinator kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. De coördinator is telefonisch bereikbaar op 06‐86866615 of per e-mail via pwa‐beusichem@broodspelen.nl .

Facturatie van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor in Scherpenzeel. Het kantoor is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 16:30 uur op het nummer 033 – 2588684 of via info@broodspelen.nl.

Ruilen

Een abonnementsdag mag binnen 7 dagen geruild worden. Dit graag doorgeven via de ouderapp. Een vrije dag of dag waarop geen overblijf plaatsvindt (bijvoorbeeld vanwege studiedag of schoolreisje) kan nooit geruild worden. Deze dagen worden namelijk gecrediteerd, mits dit op tijd bekend is bij ons.

Ziekte

Bij afwezigheid op een abonnementsdag in verband met ziekte worden de overeengekomen abonnementskosten gewoon in rekening gebracht. Ouders kunnen via de ouderapp doorgeven dat hun kind ziek is. Ziektedagen kunnen binnen 7 dagen ingehaald worden. Is een kind langer dan 7 dagen ziek, dan worden de ziektedagen vanaf de achtste dag gecrediteerd.

Als een kind thuis eet, bij een vriendje of om een andere reden afwezig is, blijft de overeengekomen vergoeding gewoon verschuldigd.

Aan‐ en afmelden (extra) overblijfbeurten

Graag uw kind via de ouderapp voor 9.00 uur dezelfde dag aan‐ en afmelden voor het overblijven.

Overblijfinformatie Prins Willem Alexander Beusichem

Regels voor de kinderen

Om het overblijven goed te laten verlopen is er een aantal regels waar ieder kind zich aan moet houden:

 • Bij binnenkomst ga je rustig zitten, luistert naar de overblijfmedewerker en wacht tot iedereen er is.
 • Je eet rustig je boterham op, blijft zitten tijdens het eten en helpt na afloop met opruimen
 • Je blijft op het schoolplein en speelt op het daarvoor aangewezen gedeelte van het plein
 • Problemen los je op door erover te praten. Is het probleem te groot, dan roep je de overblijfmedewerker.

Algemene afspraken

 • De kinderen krijgen de gelegenheid hun handen te wassen voor het eten of krijgen hiervoor hygiënische doekjes aangereikt (onderbouw).
 • De kinderen gaan aan tafel en starten gezamenlijk met de lunch.
 • Er wordt verwacht dat de kinderen minimaal één boterham opeten van de meegebrachte lunch. Ouders die dit anders willen kunnen dit kenbaar maken bij de overblijfcoördinator van Brood & Spelen. Niet genuttigde boterhammen gaan weer de broodtrommel in.
 • Bij buitenspelen worden de toegangshekken gesloten zodat kinderen het plein niet kunnen verlaten. Het hek zal niet op slot gaan.
 • Toiletbezoek is mogelijk nadat de kinderen het aan de overblijfmedewerker hebben laten weten.
 • Wanneer een ouder / verzorger zijn / haar kind tijdens het overblijven wil ophalen, moet dit gebeuren met medeweten van de overblijfmedewerker.
 • Kinderen mogen niet zonder toestemming van ouders en medeweten van de overblijfmedewerker een boodschap doen of naar huis
 • Als een kind ziek wordt of een ongeval krijgt, wordt de leerkracht en/of directie gewaarschuwd. In overleg wordt vervolgens al dan niet contact met de ouders opgenomen.

Het lunchpakket

De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. Het is wenselijk dat de kinderen een verantwoorde en voedzame lunch meekrijgen. Het is niet de bedoeling dat er snoep meegenomen wordt. De overblijfmedewerker ziet erop toe dat de kinderen goed eten, maar is er niet verantwoordelijk voor dat de kinderen alle meegegeven boterhammen nuttigen.

SCHOOL NIEUWS