contact | directeur Marie-Louise ten Brinke > 0345 50 1600

Ons Onderwijs

Op onze school draait alles om het kind. Daarom houden we met ons onderwijs rekening met en komen we tegemoet aan de verschillen tussen de kinderen. Door onderwijs te bieden dat aansluit bij de talenten en mogelijkheden van de kinderen halen we het beste in hen naar boven.

 

Ons motto luidt: “elke dag samen een beetje beter”

 

Onze missie:

Kinderen een basis meegeven om later als sociale en autonome mensen succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij

 

Onze visie:

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De taak van een school is om kinderen voor te bereiden om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. We werken hier aan door het leggen van een gedegen basis van competenties (kennis, vaardigheden en attitudes).

Hoe gaan we deze opdracht waar maken?

Visie op leren (hoe leren onze leerlingen?)

We kiezen voor het uitgangspunt dat mensen in het algemeen:

  • serieus genomen willen worden;
  • zich willen ontwikkelen;
  • zichzelf kunnen motiveren;
  • verantwoordelijkheid willen nemen;
  • op eigen wijze vorm willen geven aan zijn/haar ervaring, waarneming, verbeelding en kennis.

Dat betekent dat leren in de breedste zin van het woord centraal moet staan binnen onze school. We zijn er van overtuigd dat van en met elkaar leren hierbij aan de basis moet staan. We werken daarom met de methodiek van stichting leerKRACHT, waarbij zowel medewerkers als leerlingen gezamenlijk doelen stellen, deze uitvoeren, bij elkaar kijken en reflecteren op het resultaat.

We vinden dat om tot leren te komen er ruimte moet zijn voor het nemen van verantwoordelijkheid bij het maken van keuzes en stellen van persoonlijke doelen, waarbij reflecteren op het leren een noodzaak is.

Door een omgeving te creëren die uitnodigt tot nieuwsgierigheid, wordt leren een vanzelfsprekendheid.

De kernwaarden die hier bij horen zijn:

SAMEN, VERANTWOORDELIJKHEID, AUTONOMIE en NIEUWSGIERIGHEID

Visie op onderwijs (hoe verzorgen wij onderwijs?)

Leren vindt plaats in een omgeving waarin aandacht is voor relatie, competentie en autonomie.

Relatie: ervaren dat je er mag zijn, dat er om je gegeven wordt.

Competentie: geloven in het eigen kunnen (“ik kan het, het lukt mij”).

Autonomie: betrokken worden bij regels en afspraken, de ruimte geven zelf dingen te doen en keuzes te maken.

Om dit te bewerkstelligen moeten we aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Een veilige omgeving waar we respectvol met elkaar omgaan. Dit geldt voor iedereen die betrokken is bij onze school: leerlingen, medewerkers en ouders. Wij vinden het van groot belang dat zij allen zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen en dat ze ervaren erbij te horen. We respecteren dat we verschillend zijn en we hebben respect voor de eigenheid van de ander.
  • Een goed klimaat met een duidelijke structuur en heldere afspraken die consequent worden nageleefd. Iedereen wordt betrokken bij het bepalen van de afspraken.
  • Adaptief onderwijs dat aandacht en ruimte biedt voor de verschillen in niveaus en behoeften van de leerlingen. We werken met jaargroepen maar daarbinnen vindt instructie en verwerking plaats op niveau wat bij het kind past. We zoeken en benutten kansen om groepsoverstijgend te werken, als dit beter past bij de individuele leerling of bij de groepen. Binnen de projecten van wereldoriëntatie hebben kinderen de mogelijkheid om zelf keuzes te maken en op eigen niveau te werken binnen de onderwerpen die aan bod komen.
  • ICT inzetten om het onderwijs te ondersteunen en aan te vullen.
  • Het betrekken van ouders bij het onderwijs, niet alleen op kindniveau maar ook op schoolniveau door ze goed te informeren en uit te nodigen mee te denken over de ontwikkelingen in en rond de school.

Behalve de kernwaarden die reeds genoemd zijn bij de visie op leren, horen hier ook de volgende kernwaarden bij:   VEILIG en RESPECT

SCHOOL NIEUWS