contact | Directeur: Daniëlle Laponder > 0345 50 1600

Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad ?

In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.

Waarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Leerlingen voelen zich meer betrokken bij het reilen en zeilen van de school.
 • De kwaliteit van de schoolorganisatie wordt bevorderd.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • De leerlingen laten ervaren wat realistisch en haalbaar is.

Wie zitten in de leerlingenraad ?

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Uit elke klas worden twee of drie leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering en andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur van de school.

Hoe werkt de leerlingenraad ?

Deze groep komt een ongeveer zes keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen. De leerlingenraad kijkt welke punten besproken kunnen worden. Deze komen op

de agenda. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van elk overleg.

 

Organisatie van de  leerlingenraad:

 • Uit de groepen  6, 7 en 8 worden aan het begin van het schooljaar twee of drie leerlingen gekozen die namens de groep het woord voeren in de leerlingenraad. De raad bestaat daarmee uit 8 leerlingen.
 • Elke leerling kan zich kandidaat stellen.
 • Voordat de verkiezingen in de klas plaatsvinden geven de betrokken leerkrachten uitleg over de taak van de leerlingenraad en de wijze van inventariseren van de bespreekpunten.
 • De leerlingen mogen tijdens de verkiezingen op twee verschillende namen stemmen. Degene met de meeste stemmen worden verkozen.
 • De leerlingen blijven één schooljaar lid. Ze zijn wel herkiesbaar.
 • Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming.
 • Tijdens de eerste leerlingenraadsvergadering worden notulist en voorzitter gekozen.
 • De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering en het opstellen van de agenda (onder begeleiding van de directeur).
 • De leerlingenraad komt eens per 6 weken maximaal één uur onder schooltijd bij elkaar.
 • De directeur begeleidt de kinderen bij de voorbereidingen en tijdens de vergadering.
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de groep en/of brengt eigen ideeën in.
 • De leden van de leerlingenraad delen de genomen besluiten met de eigen groep.

SCHOOL NIEUWS