contact | Directeur: Daniëlle Laponder > 0345 50 1600

MR

(Gemeenschappelijke) Medezeggenschaps Raad

Aan elke school is een medezeggenschaps raad (MR) verbonden. Dit inspraakorgaan heeft als doel de verschillende, bij de school betrokken partijen (ouders en team), medezeggenschap te geven.

De MR wordt gevormd door 3 ouders en 3 leerkrachten. Leden van de MR hebben drie jaar zitting en zijn herkiesbaar. Er worden verkiezingen uitgeschreven zodra er een vacature vrijkomt.

De MR heeft een advies – en instemmingsrecht en denkt mee over financiële, organisatorische en onderwijskundige zaken zoals: de schoolgids, het schoolplan, het personeelsbeleid, ouderbetrokkenheid en tal van andere schoolse zaken. Tevens onderhoudt de MR de contacten met het schoolbestuur.
Minimaal 6 keer per jaar wordt er vergadert. U bent vrij deze vergadering, als toehoorder, bij te komen wonen.

Daarnaast hebben wij een gemeenschappelijke MR (GMR) met de andere basisscholen van Basis Buren, waar aan een ouder en een leerkracht deelnemen.

Wat kunnen wij als MR voor u betekenen?
Zijn er zaken op schoolniveau waarbij u graag hulp zou krijgen van de MR? Stuur een van ons dan een e-mail. U ontvangt in ieder geval een bericht van ons en wanneer het onderwerp inderdaad geschikt is om te behandelen in de MR, zullen we dit de volgende vergadering bespreken.

 

Documenten

Medezeggenschapsreglement voor het primair onderwijs (WPO) (PDF)
Huishoudelijk regelement PWA (PDF)

 

 

SCHOOL NIEUWS