contact | Directeur: Daniëlle Laponder > 0345 50 1600

Vakantierooster en regeling extra vakantieverlof

Op deze pagina vindt u het vakantierooster en de studie(mid)dagen van 2022-2023 en 2023 – 2024.

Daaronder staat de verlofregeling vermeld waarin u kunt lezen wanneer extra vakantieverlof verleend kan worden en hoe dit aangevraagd kan worden.

Vakantierooster 2023 – 2024

Herfstvakantie 16-10-’23 t/m 20-10-’23
Kerstvakantie 25-12-’23 t/m 05-01-’24
Voorjaarsvakantie 19-02-’24 t/m 23-02-’24
Studiedag 21-05-2024
Goede vrijdag/Pasen 29-03-’24 t/m 01-04-’24
Meivakantie incl hemelvaart 29-04-’24 t/m 10-05-’24
Pinksteren 20-05-’24
Zomervakantie 15-07-’24 t/m 23-08-’24

 

Verlofregeling

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, kan in bepaalde gevallen een uitzondering worden gemaakt. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven.

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof.

Op vakantie onder schooltijd

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de schoolleider eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.

Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:

– in verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie punt 6) moet de aanvraag tenminste

   acht weken van tevoren bij de schoolleider worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom

dat niet mogelijk was;

– het verlof mag maximaal 10 schooldagen beslaan;

– het verlof mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

 

Verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden.

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

– een verhuizing van het gezin;

– het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;

– ernstige ziekte van eerst- of tweedegraads familieleden (het aantal verlofdagen worden

bepaald in overleg met de schoolleider en/of de leerplichtambtenaar);

– overlijden van eerste- of tweedegraads familieleden;

– viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-,   50- of

60-jarig (huwelijks)jubileum van eerste- of  tweedegraads familieleden.

 

De volgende situaties zijn geen andere gewichtige omstandigheden:

– familiebezoek in het buitenland;

– vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;

– vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;

– een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;

– eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;

– verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;

 

Hoe dient u een aanvraag in?

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur van de school. De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.

 

 

SCHOOL NIEUWS