contact | Directeur: Daniëlle Laponder > 0345 50 1600

OR

Jaarverslag 2020-2021

 

De ouderraad van de PWA houdt zich bezig met het organiseren van een aantal activiteiten gedurende het
schooljaar. Deze (feestelijke) activiteiten worden onder andere betaald met het geld van de vrijwillige
ouderbijdrage en bijdrage voor het schoolreisje. De OR bestaat uit minimaal 9 en maximaal 13 leden. De
leden van de OR nemen plaats in werkgroepen die worden samengesteld voor de activiteiten.

Welke activiteiten worden door de werkgroepen georganiseerd?
• Ouderavond
• Sinterklaasfeest
• Kerstfeest
• Koningsdag/sportdag
• Schoolreis
• Schoolfeest
• Avondvierdaagse
• Feestelijke aankleding van de school rond Sinterklaas, Kerst en Voorjaar
• Afscheidsavond groep 8 (alleen het beheer van het budget)

Wie zitten er in de ouderraad?
De OR bestaat op dit moment uit het bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en acht leden. De leden van de OR worden steeds voor een periode van drie jaar gekozen. Daarna kan iemand zich
herkiesbaar stellen, als hij/zij nog een kind op school heeft. Elke ouder of verzorger, die een kind op onze basisschool heeft, kan zich aanmelden. Zijn er meer kandidaten dan vacatures, dan worden verkiezingen gehouden. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse ouderavond in oktober.

Wat moet je ervoor kunnen?
Bestuurlijke ervaring is absoluut niet nodig. Zelfs creativiteit is geen vereiste. Wel enthousiasme! Het
belangrijkste is dat je de school en de kinderen een warm hart toedraagt.

Hoeveel tijd kost het?
De OR vergadert ongeveer acht keer per jaar. Daarnaast wordt van ieder lid verwacht, dat hij/zij actief deelneemt in één of meerdere werkgroepen. Een werkgroep bestaat meestal uit twee of drie leden van de OR en doorgaans twee leden van het onderwijzend team. Afhankelijk van de activiteit komt een werkgroep drie tot vijf keer bijeen.

Vriend van de OR
Als je graag wilt helpen bij de activiteiten, kan je ook “vriend van” de OR worden. Wij zullen je dan als eerste benaderen wanneer we hulp nodig hebben voor de verschillende activiteiten. Laat het ons weten als je interesse hebt!

Overige taken
Naast de hiervoor genoemde activiteiten behartigt de OR ook de belangen van de ouders en heeft mede tot
doel het bevorderen van de belangstelling en betrokkenheid van de ouders. Ouders kunnen aan de OR
vragen stellen en zaken aan de orde stellen aangaande de school en/of het schoolteam. De OR kan de
ouders in deze vragen/zaken vertegenwoordigen en heeft hierin een adviserende rol. De adviserende rol bestaat hieruit dat de OR de bevoegdheid heeft advies uit te brengen aan de MR en/of het schoolbestuur.

 

SCHOOL NIEUWS